voor de vakantiehuisjes van “Strand & Kust”, ’t Lappennest 7 en 60 te Noordwijk.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Onderhavige algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder van bovengenoemd vakantiehuisje.

Artikel 2: Reservering en annulering

 1. Een aanvraag voor reservering geschiedt uitsluitend via boeking op internet.Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van Strand & Kust.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling door Strand & Kust wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging doorhuurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder gelden de volgende regels:
  • tot 2 maanden voor aankomstdatum is een vergoeding verschuldigd van 10% van de huursom met een minimum van € 80;
  • bij opzegging tot 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding 30% van de huursom en
  • binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt de vergoeding 100% van de huursom.
 5. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen aanvangsdatum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
 6. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 7. Bij annulering kan ten behoeve van de annuleringsverzekering om een factuur worden verzocht.
 8. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 3 nachten tenzij anders aangegeven. In overleg is een korter verblijf met aangepaste vertrektijdstip wel mogelijk.

Artikel 3: Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De hoogte van de borgsom bedraagt € 150,–.
 2. De borgsom wordt in zijn geheel via de bank voldaan binnen 14 dagen na het maken van de reservering tesamen met de eerste 50% aanbetaling. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst (zie artikel 4) dient de borgsom tesamen met de volledige huursom te worden betaald.
 3. Deze borg is geen huur, maar volledig terug te verkrijgen binnen 14 dagen na vertrek, indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
  – er is geen schade aangericht aan de woning, inboedel of de tuin, tenzij door normaal gebruik;
  – er zijn geen boetes opgelegd vanwege illegale aktiviteiten, huisdieren, overige verhuur of bestelde diensten tijdens het verblijf;
  – al het afval is opgeruimd in de daarvoor bestemde containers en alle gebruikte keukeninventaris is schoongemaakt en opgeruimd en vaatwasser is uitgeruimd, meubels op hun oorspronkelijke plaats; c.q. het vakantiehuisje “bezemschoon” is opgeleverd;
  – het beddengoed is afgehaald; geen linnengoed is verdwenen of beschadigd;
  – de woning vergrendeld is achtergelaten en de sleutel(s) in het daartoe bestemde sleutelkluisje is opgeborgen;
  – er geen sprake is van te vroege aankomst of te laat uitchecken.
  – de huurder niet uit de accommodatie is gezet door de eigenaar c.q. politie.
 4.  De eindcontrole op bovenstaande wordt na het vertrek van huurder gedaan.
 5.  De huurder dient aangebrachte schade direct te melden bij verhuurder.

Artikel 4: Betaling

 1. De huursom wordt per bank voldaan, contante betaling is niet mogelijk;
 2. Binnen 2 weken nadat de bevestiging van reservering is gedaan, dient een aanbetaling van 50% van de totale huursom te worden voldaan.
  De overige 50% van de totale huursom dient binnen uiterlijk 3 weken voor aankomst te zijn voldaan.
 3. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst dient de volledige huursom ineens te worden voldaan.
 4. Bij niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 5. Vertrek eerder dan gepland, ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 6. Na volledige betaling zal verhuurder het kluisje met daarin de sleutel(s) die toegang bieden tot het vakantiehuisje, vrijgeven.

Artikel 5: Aankomst en vertrek
Het vakantiehuisje kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering vanaf 15.00 uur worden betrokken.
Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de woning voor 10.30 uur verlaten te zijn.

Artikel 6: Schoonmaak

 1. De eindschoonmaak is verplicht af te nemen. De kosten daarvoor worden bij dehuursom opgeteld en volgens “Betaling” in artikel 4 in rekening gebracht.
 2. Eventuele klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuisje dienen direct bij aankomst zodat de verhuurder de nodige actie kan ondernemen;
 3. Eventuele financiële compensatie bij later gemelde klachten is uitgesloten;
 4. Afname huur bedlinnen is verplicht (€ 7,50 per persoon), de bedden zijn bij aankomst opgemaakt.
 5. Dagelijkse of reguliere schoonmaakservice behoort niet tot de mogelijkheden.
 6. Indien de huurder twee weken verblijft wordt een tussentijdse schoonmaak en vervanging van het beddengoed opgenomen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het vakantiehuisje;
 2. Verhuur is niet aansprakelijk voor het onklaar raken of buiten werking van technische apparatuur en/of internetaansluiting;
 3. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en / of schade aan het gehuurde en de inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder of derden die zich met toestemming van huurder in het gehuurde bevinden;
 4. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich tijdens het verblijf voordoen. Door de reservering te accepteren is overeengekomen dat de huurder of andere gasten uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolgde van het gebruik van de woning erkennen.
 5. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 6. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de recreatiewoning bevinden.

Artikel 8: Huishoudelijke regels

Huurder(s) verklaren zich aan onderstaande regels te zullen houden;

 1. Roken in het vakantiehuisje is niet toegestaan;
 2. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 3. Het vakantiehuisje mag niet onderverhuurd worden;
 4. Op de website ziet de huurder voor hoeveel personen het vakantiehuisje verhuurd wordt. Dit aantal mag niet overschreden worden. Verhuurder houdt zich het recht voor deze regel te controleren en zo nodig het vakantiehuisje te ontruimen.
 5. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om (een) tent(en) bij het huisje te plaatsen.
 6. Parkeren is slechts toegestaan op eigen terrein (1 auto) en op het voor het vakantiehuisje gelegen parkeerterrein alleen op die parkeerplaats met de aanduiding “7”.
 7. Voor uitstapjes zijn 2 fietsen beschikbaar, zij staan tot uw beschikking in de afgesloten berging in de tuin. Voor het gebruik van deze fietsen worden geen kosten in rekening gebracht. Huurder wordt verzocht de fietsen bij gebruik goed op slot te zetten om diefstal te voorkomen.
 8. Huurder is verplicht toegang te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 9. Op het terrein gelden de verkeersregels overeenkomstig de Wegenverkeerswet.
 10. Fietsers zijn vrijgesteld van het volgen van de rijrichting.
 11. Voetgangers hebben te allen tijde voorrang. Het verkeer dient de snelheid hieraan aan te passen. Er geldt derhalve een maximum snelheid van 5km/uur.
 12. Parkeren is alleen toegestaan in de vakken op de parkeerplaatsen. Elke woning heeft een eigen genummerde plek. De overige plekken zijn beschikbaar voor het parkeren door gasten van bewoners.
 13. Een ieder zal er op toezien geen overlast, in welke vorm dan ook, te bezorgen aan buren en overige parkbewoners.
 14. Geen geluidshinder middels radio, TV en ander geluid producerende apparaten die nadeel of hinder veroorzaken bij de omwonenden.
 15. Huisvuil GFT, glas en papier uitsluitend in de daarvoor bestemde containers deponeren en onverhoopt aanwezige rommel aldaar opruimen.
 16. Motoren en/of (brom)fietsen uitsluitend zodanig plaatsen dat de weg ongehinderd gebruikt kan worden.
 17. Toeteren is niet toegestaan.

Artikel 9: Overmacht en wijzigingen
In het geval verhuurder al dan niet tijdelijk in staat is om de overeenkomst tijdelijk of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal verhuurder de huurder binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft genomen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere periode.

Overmacht aan de zijde van verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

De huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien dit het geval is, dient huurder dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken.

In dat geval heeft verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden. Huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs. Verhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van eventuele schade.

Annulering door de Verhuurder
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

a. Dat de accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of insectenplaag).

b. Dat de accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Verhuurder).

De ondernemer stelt Huurder hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of per email op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden tegen dezelfde huursom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of Huurder gaat niet akkoord met het geboden alternatief, zal Verhuurder overgaan tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursom zonder dat de Verhuurder er aan de Huurder enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 10: Klachten
Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, neemt u in dat geval telefonisch contact met ons op via 06-11867789 (Theo de Paus) of 06-21801717 (Thea de Groot). De eigenaren zullen dan voor een passende oplossing zorgen.
Voor minder urgente zaken kunt u uw vragen of opmerkingen achterlaten via de email op: info@strandenkust.nl.

Artikel 11: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit deze overeenkomst ontstane geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin het gehuurde is gelegen.